Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?

Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa:

- Đối với nền kinh tế:

+ Hoạt động kinh tế biển rất đa dạng: đánh bắt, nuôi trồng và chế

biến hải sản, khai thác khoáng sản biển - đảo, giao thông vận tải

biển, du lịch biển - đảo. Chỉ có khai thác tổng hợp mới đem lại hiệu

quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường.

+ Đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.

+ Thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác như công nghiệp,

thương mại...

+ Tăng nguồn thu ngoại tệ để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại

hóa đất nước: từ xuất khẩu thủy sản, khoáng sản, từ hoạt động du lịch,

dịch vụ vận tải biển ....

+ Thu hút đầu tư nước, đẩy mạnh tiến trình hội nhập vào nền kinh tế

thế giới và khu vực.

- Đối với việc bảo vệ an ninh quốc phòng:

+ Khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển - đảo của nước ta.

+ Có điều kiện bảo vệ an ninh quốc phòng biển -đảo tốt hơn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất