Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng đến phát triển

và phân bố nông nghiệp ở chỗ:

- Tăng giá trị và khả năng cạnh tranh của hàng nông sản.

- Thúc đẩy sự phát triển các vùng chuyên canh.

- Nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Nói tóm lại, nông nghiệp nước ta mới trở thành ngành sản xuất hàng

hoá. Nhờ sự hỗ trợ tích cực của công nghiệp chế biến.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất