Quan sát hình 28.1 (SGK trang 102), hãy tìm các dòng sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chảy vể các vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và về phía Đông Bắc Cam-pu-chia. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đầu nguồn đối với các dòng sông này.

- Sông bắt nguồn từ Tây Nguyên chủ yếu chảy về Đông Nam Bộ: sông Đồng

Nai. Sông chảy về Duyên hải Nam Trung Bộ: sông Ba. Sông chảy về phía

Đông Bắc Cam-pu-chia và hội lưu với sông Mê Công là: Xê-rê-pôk,

Xê-xan.

- Ý nghĩa :

+ Bảo vệ rừng đầu nguồn là bảo vệ nguồn năng lượng, nguồn nước

chính cho Tây Nguyên, cho các vùng lân cận để phát triển cây lương

thực, cây công nghiệp và nước sinh hoạt cho dân cư.

+ Tây Nguyên có địa hình cao xếp tầng, đầu nguồn của các dòng

sông chảy về Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Bắc

Cam-pu-chia. Bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sinh thái cho vùng lãnh

thố rộng lớn phía nam đất nước và một phần lưu vực sông Mê Công.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất