Quan sát hình 31.1, hãy xác định các sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Bé. Vì sao phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ?

- Phải bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn, hạn chế ô nhiễm nước của

các dòng sông ở Đông Nam Bộ vì:

+ Thực trạng: Phần lớn diện tích Đông Nam Bộ là đồng bằng cao và

đồi thấp, khí hậu cận xích đạo với mùa khô kéo dài 4 - 5 tháng, diện

tích rừng đầu nguồn trong các năm gần đây suy giảm.

- Vấn đề bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn sẽ góp phần:

+ Duy trì nguồn nước ngầm, đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp

vào mùa khô và cho sinh hoạt dân cư.

+ Điều tiết chế độ nước các con sông(sông Bé, sông Sài Gòn) vào mùa

mưa - khô, góp phần hạn chế thiên tai như lũ quét, sạt lở xói

mòn...vào mùa mưa, đồng thời đảm bảo đủ nguồn nước cung cấp cho sản

xuất công - nông nghiệp, sinh hoạt của dân cư vào mùa khô.

+ Bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn sẽ duy trì nguồn sinh thủy

của vùng, góp phần bảo vệ và cân bằng môi trường sinh thái của Đông

Nam Bộ.

- Phải hạn chế ô nhiễm nước của các dòng sông ở Đông Nam Bộ vì: Đông

Nam Bộ là vùng có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh, tập

trung nhiều khu công nghiệp, tình trạng ô nhiễm nguồn nước sông do các

chất thải có xu hướng tăng trong các năm qua, tác dộng tiêu cực đến

sản xuất (nông nghiệp, công nghiệp, nghề cá), sinh hoạt dân cư và du

lịch

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất