Quan sát hình 4.2 (SGK trang 16), hãy nêu nhận xét về cơ cấu lao động và sự thay đổi cơ cấu lao động ờ nước ta

- Trong cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta năm 2003, chiếm tỉ trọng

cao nhất là lao động nông, lâm, ngư nghiệp (59,6%), tiếp đến là tỉ

trọng của lao động dịch vụ(24,0%), thấp nhất là lao động công nghiệp -

xây dựng (16,4%).

- Trong giai đoạn 1989 - 2003, cơ cấu sư dụng lao động ở nước ta có sự

chuyển biến theo hướng : Tỉ trọng lao động nông - lâm - ngư nghiệp

giảm 11,9% (từ 71,5% năm 1989 xuống còn 59,6% năm 2003). Tỉ trọng lao

động công nghiệp - xây dựng tăng 5,2 % (từ 11,2% năm 1989 lên 16,4%

năm 2003). Tỉ trọng lao động dịch vụ tăng 6,7% (từ 17,3% năm 1989 lên

24,0% năm 2003)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất