So sánh bộ máy nhà nước thời Lê với bộ máy nhà nước thời Đinh, Tiền Lê

Nhà Đinh

Tổ chức bộ máy nhà nước: Chính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới

vua có ba ban: ban văn, ban võ, tăng ban.

Chính quyền địa phương: Chia cả nước thành 10 đạo

Nhận xét: Đây là nhà nước quân chủ sơ khai

Tiền Lê Nhà Lê

Tổ chức bộ máy nhà nước: Chính quyền trung ương đứng đầu là vua, dưới

vua là 6 bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) và các cơ quan chuyên môn

giúp việc

Chính quyền địa phương: - Cả nước chia thành 13 đạo thừa tuyên, mỗi

thừa tuyên gồm 3 ti (đô ti, thừa ti, hiến ti)

- Dưới đạo là Phủ, huyện, châu, xã

Nhận xét: Bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao và hoàn chỉnh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất