Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến ở Đống Nam Á thế kỉ X – XVIII được biểu hiện như thế nào?

- Về kinh tế: Hình thành những vùng kinh tế quan trọng, có khả năng

cung cấp một số lượng lớn lương thực, thực phẩm, các sản phẩm thủ công

và những sản vật thiên nhiên.

- Chính trị: Tổ chức bộ máy nhà nước chặt chẽ, kiện toàn từ trung ương

đến địa phương.

- Văn hóa: Được hình thành gắn liền với sự hình thành các "quốc gia

dân tộc". Các nước Đông Nam Á thời kì này đã xây dựng được nền văn hóa

riêng của mình và đóng góp vào kho tàng văn hóa loài người những giá

trị văn hóa độc đáo.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất