Sự phát triển văn hóa thời Gup-ta đưa đến điều gì?

- Văn hóa Ấn Độ dưới thời Gup-ta phát triển rực rỡ. Sự phát triển này

đã định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ với những tôn giáo, những công

trình kiến trúc, tượng, những tác phẩm văn học tuyệt vời có giá trị

văn hóa vĩnh cửu.

- Sự phát triển đó còn tạo điều kiện cho người Ấn Độ mang văn hóa của

mình truyền bá ra bên ngoài mà Đông Nam Á là nơi ảnh hưởng rõ rệt

nhất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất