Tại sao các vấn đề bảo vệ và phát triển rừng có tầm quan trọng đặc biệt ở các tỉnh cực Nam Trung Bộ.

Bảo về và phát triển rừng ở duyên hải Nam Trung Bộ có vai trò hết sức

quan trọng:

- Rừng đầu nguồn góp phần hạn chế các thiên tai lũ quét, sạt lở đất,

xói mòn rửa trôi vùng đồi núi cũng như ngập úng ở vùng đồng bằng phía

đông.

- Rừng ven biển có vai trò chắn sóng chắn cát.

- Bảo vệ nguồn nước ngầm cho vùng, cân bằng sinh thái, đặc biệt đối

với các tỉnh cực Nam Trung Bộ đang có nguy cơ hoang mạc hóa mở rộng

(Ninh Thuận, Bình Thuận) vì thiếu mước vào mùa khô.

- Góp phần bảo vệ nguồn lâm sản quý, các loài sinh vật trong rừng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất