Tại sao nói thời Gup-ta là thời kì định hình và phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ?

- Đạo Phật tiếp tục được truyền bá khắp Ấn Độ và nhiều nơi. Kiến trúc

Phật giáo phát triển (chùa Hang, tượng Phật bằng đá).

- Đạo Hin-đu ra đời và phát triển, thờ bốn vị thần chính. Các công

trình kiến trúc thờ thần cũng được xây dựng.

- Chữ viết : từ chữ cổ Brahmi đã nâng lên, sáng tạo và hoàn chỉnh hệ

chữ viết Phạn.

- Văn học cổ điển Ấn Độ - văn học Hin-đu mang tinh thần và triết lí

Hin-đu giáo rất phát triển.

- Người Ấn Độ đã mang văn hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống,

truyền bá ra bên ngoài. Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là nơi chịu

ảnh hưởng rõ rệt nhất của của văn hóa Ấn Độ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất