Thành thị trung đại đã được hình thành như thế nào? Cư dân sống ở đó làm những nghề gì?

a) Sự hình thành của thành thị:

- Nguyên nhân ra đời:

+ Do sản xuất phát triển, Tây Âu xuất hiện những tiền đề của nền

kinh tế hàng hóa, thị trường buôn bán tự do.

+ Trong các ngành thủ công nghiệp đã diễn ra quá trình chuyên môn hóa.

- Sự hình thành

+ Trước tình hình đó, để có điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt

động sản xuất, thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông, nơi có đông

người qua lại lập xưởng sản xuất và buôn bán hình thành các thành thị.

+ Có những thành thị do lãnh chúa lập ra hoặc được phục hồi từ

những thành thị cổ đại.

b) Trong thành thị, cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. Họ

lập ra phương hội, thương hội nhằm giữ độc quyền sản xuất, tiêu thụ

sản phẩm, bảo vệ quyền lợi và đấu tranh chống sự áp bức và sách nhiễu

của lãnh chúa địa phương.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất