Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang – Âu Lạc

- Nông nghiệp dùng cày ngày càng phát triển, cùng với nghề nông, cư

dân Đông Sơn còn săn bắn, chăn nuôi và đánh cá, làm nghề thủ công. Sự

phân công lao động trong xã hội giữa nông nghiệp và thủ công xuất

hiện.

- Sự chuyển biến trong kinh tế tạo tiền đề cho sự chuyển biến xã hội.

Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng và phổ biến.

- Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội nói trên đòi hỏi cấp thiết phảo

có các hoạt động trị thủy, thủy lợi để phục vụ nông nghiệp. Cùng thời

gian này yêu cầu chống ngoại xâm được đặt ra. Những điều đó dẫn đến sự

ra đời sớm của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất