Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại ở châu Âu?

a) Nguồn gốc:

- Thế kỉ XI sức sản xuất trong xã hội Tây Âu có nhiều biến đổi.

+ Trong nông nghiệp: Công cụ sản xuất cải tiến hơn, kĩ thuật canh

tác tiến bộ hơn và khai hoang được đẩy mạnh, diện tích canh tác tăng,

sản phẩm làm ra ngày càng nhiều. Điều này dẫn đến sự xuất hiện nhiều

sản phẩm dư thừa, nảy sinh nhu cầu trao đổi mua bán.

+ Trong thủ công nghiệp, quá trình chuyên môn hóa diễn ra tương đối mạnh mẽ

⇒ Trước tình hình đó, để có điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản

xuất, thợ thủ công đến ngã ba đường, bến sông, nơi có đông người qua

lại lập xưởng sản xuất và buôn bán hình thành các thành thị.

- Thành thị do các lãnh chúa lập ra.

- Thành thị cổ được phục hồi

b) Vai trò

- Kinh tế: Thành thị ra đời đã phá vỡ nền kinh tế tự cấp, tự túc, thúc

đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, tạo điều kiện thống nhất quốc gia.

- Chính trị: Thành thị ra đời góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong

kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc

gia, dân tộc.

- Xã hội: Góp phần dẫn đến sự giải thể của chế độ nông nô.

- Văn hóa: Thành thị không chỉ là các trung tâm kinh tế, chính trị mà

còn là các trung tâm văn hóa. Thành thị mang không khí tự do, nhu cầu

mở mang tri thức, tạo tiền đè chi việc hình thành các trường đại học

lớn ở châu Âu.

→ Thành thị ra đời có vai trò rất lớn, là "bông hoa rực rỡ nhất của

thời trung đại" – Mác.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất