Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó?

- A-cơ-ba đã thi hành một số chính sách tích cực:

+ Xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp

quý tộc, không phân biệt nguồn gốc

+ Xây dựng khối hòa hợp dân tộc trên cơ sở hạn chế sự phân biệt

sắc tộc và tôn giáo.

+ Tiến hành đo đặc lại ruộng đất và định ra mức thuế mới hợp lí.

+ Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.

- Ý nghĩa

+ Tạo điều kiện cho văn há Ấn Độ thế kỉ VII – XII phát triển sâu

rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài.

+ Có sự tiếp xúc giao lưu văn hóa phương tây mà người A-rap mang

đến. Đồng thời có sự phát hiện nhau giữa hai nền văn minh đặc sắc là

Ấn Độ Hin-đu giáo và A-rap Hồi giáo. Sự giao lưu văn hóa Đông – Tây

cũng được thúc đẩy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất