Trình bày những chính sách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta?

- Về tổ chức bộ máy cai trị: Chia nước ta thành các quận, sáp nhập

nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc. Tăng cường kiểm soát, cử quan lại cai

trị tới cấp huyện.

- Chính sách bóc lột về kinh tế: Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp

nặng nề. Chúng còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy thực

hiện đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt

- Chính sách đồng hóa về văn hóa: Truyền bá Nho giáo vào nước ta, bắt

nhân dân ta phải thay đổi phong tục theo người Hán, mở các lớp dạy chữ

Nho,...

- Thẳng tay đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất