url là gì

Uniform Resource Locator viết tắt URL, nghĩa tiếng Việt: định vị tài

nguyên thống nhất, được gọi một cách thông thường là một địa chỉ web,

là một tham chiếu đến tài nguyên web chỉ định vị trí của nó trên một

mạng máy tính và cơ chế để truy xuất nó.

Cụ thể, URL là địa chỉ của một tài nguyên duy nhất trên Web. Mỗi URL

hợp lệ sẽ trỏ đến một tài nguyên duy nhất, tài nguyên đó có thể là

trang HTML, tài liệu CSS, hình ảnh, video, file PDF... Trong một số

trường hợp ngoại lệ, URL có thể trỏ đến những tài nguyên không còn tồn

tại hoặc đã bị di chuyển sang địa chỉ khác (moved).

URL có thể chứa nhiều thành phần khác nhau. Nó bao gồm hostname (tên

máy) ánh xạ tới địa chỉ IP của một tài nguyên cụ thể trên Internet và

một loạt các thông tin bổ sung thông báo cho trình duyệt và máy chủ

biết cách xử lý mọi thứ. Bạn có thể nghĩ địa chỉ IP như số điện thoại,

hostname như tên của người sở hữu số điện thoại đó mà bạn muốn tra

cứu. Và một tiêu chuẩn được gọi là Hệ thống tên miền (Domain Name

System - DNS) hoạt động trong nền giống như một cuốn danh bạ điện

thoại, dịch các hostname thành địa chỉ IP để mạng sử dụng để định

tuyến lưu lượng truy cập.

Cấu trúc của URL

Cấu trúc URL lần đầu được xác định vào năm 1994 bởi Sir Tim

Berners-Lee, người đã tạo ra web và trình duyệt đầu tiên. Về cơ bản,

URL kết hợp tên miền với việc sử dụng đường dẫn file để xác định cấu

trúc file và thư mục cụ thể. Vì vậy, nó tương tự như sử dụng đường dẫn

C:\Documents\Personal\myfile.txt trong Windows, nhưng thêm một số thứ

ở đầu để có thể tìm đúng máy chủ trên Internet nơi chứa đường dẫn đó

và sử dụng giao thức để truy cập thông tin.

URL chứa một vài đường dẫn khác. Ví dụ, bên dưới là hình ảnh một URL

cơ bản, hãy cùng phân tích cấu trúc của nó.

Cấu trúc URL cơ bản

URL đơn giản này được chia thành hai thành phần chính: Scheme (giao

thức kết nối) và Authotiry (nhà cung cấp).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất