Vì sao có sự xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Bước vào thời hậu kì trung đại, bộ măt Tây Âu có nhiều thay đổi:

- Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hình thành ngay trong lòng xã hội

phong kiến.

- Những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình

trạng lạc hậu, nhận thức được bản chất của thế giới.

- Giai cấp tư sản mới ra đời tuy có thế lực vè kinh tế song chưa có

địa vị xã hội tương ứng.

- Giáo lí Ki-tô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong

kiến kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.

Đây là những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời và phát triển của phong

trào Văn hóa Phục hưng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất