Việc thành lập nhà nước Vạn Xuân có ý nghĩa gì?

- Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí giành thắng lợi, thành lập nước Vạn Xuân

độc lập (năm 544), đánh dấu bước trưởng thành trên con đường đấu tranh

giải phóng dân tộc của nhân dân ta.

- Sự thành lập nước Vạn Xuân độc lập là một sự cổ vũ lớn cho thế hệ

sau trong cuộc chiến đấu vì nền độc lập của dân tộc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất