Weighted GPA là gì?

Weighted GPA nghĩa là điểm GPA có trọng số, tính theo độ khó của khóa

học và thường được tính theo thang điểm 0 – 5.0

Ví dụ:

Điểm A của học sinh trong lớp AP – lớp có mức độ khó có thể tương

đương với GPA 5.0

Điểm A của học sinh trong lớp honor – lớp nâng cao có thể tương đương

với GPA 4.5

Điểm A của học sinh trong lớp IP – lớp bình thường có thể tương đương

với GPA 4.0.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất