Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Giữa lúc miền Bắc đang giành thắng lợi to lớn trong việc thực hiện

nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ

nhân dân ở miền Nam có bước phát triển nhảy vọt với phong trào "Đồng

khởi", thì vào tháng 9 - 1960, Đảng Lao động Việt Nam họp Đại hội đại

biểu toàn quốc lần thứ III tại Thủ đô Hà Nội.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất