Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau chiến tranh chống Mĩ thắng lợi?

Để thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong năm đầu sau kháng chiến chống

Mĩ thắng lợi, Đảng và chính quyền cách mạng ở miền Nam đã có những chủ

trương và biện pháp tích cực:

- Chính trị: công tác tiếp quản từ thành thị đến nông thôn, đất liền,

hải đảo, căn cứ quân sự, cơ sở sản xuất, hành chính, văn hóa được tiến

hành khẩn trương và đạt được những kết quả tốt.

Ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng và các vùng mới giải

phóng, chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng các cấp nhanh

chóng được thành lập. Đồng thời đưa hàng triệu đồng bào trong thời

gian chiến tranh bị dồn vào các "ấp chiến lược" hay bỏ chạy vào thành

phố, không có việc làm được hồi hương, chuyển về nông thôn tham gia

sản xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới.

- Kinh tế: tịch thu toàn bộ tài sản và ruộng đất của bọn phản động

trốn ra nước ngoài, xóa bỏ bóc lột phong kiến, điểu chinh ruộng đất

trong nội bộ nông dân, quốc hữu hóa ngân hàng, thay đổi đồng tiền của

chính quyền Sài Gòn bằng đồng tiền của chính quyền cách mạng, chú

trọng khôi phục sản xuất nông nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp

và thủ công nghiệp.

- Văn hóa, giáo dục, y tế: sử dụng mạng thông tin phát thanh truyền

hình, báo chí một cách có hiệu quả. Nghiêm cấm, bài trừ các tệ nạn xã

hội: cờ bạc, rượu chè, ma túy... Đẩy mạnh phát triển văn hóa - giáo

dục: xóa bỏ trường tư, thành lập trường công, xóa nạn mù chữ.

Đây chính là những nhiệm vụ ban đầu nhưng có ý nghĩa quan trọng đến

việc hoàn thành thống nhất đất nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất