Bước vào thu – đông 1950, âm mưu của Pháp và Mĩ ở Đông Dương như thế nào?

Pháp muốn kéo dài cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương và muốn dựa vào

Mĩ. Mĩ can thiệp sâu và "dính líu" trực tiếp vào cuộc chiến tranh Đông

Dương. Được Mĩ giúp đỡ, Pháp thực hiện "kế hoạch Rơ-ve" tăng cường hệ

thống phòng ngự trên Đường số 4 nhằm khóa chặt biên giới Việt - Trung,

cô lập căn cứ địa Việt Bắc, đồng thời thiết lập Hành lang Đông - Tây

để ngăn chặn sự chi viện của Liên khu III, IV cho chiến khu Việt Bắc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất