Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta chuyển sang thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?

- Qua 10 năm thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, với hai kế hoạch

Nhà nước 5 năm, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn trên

các lĩnh vực, nhưng cũng gặp không ít khó khăn và yếu kém. Những khó

khăn ngày càng lớn làm cho đất nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng,

trước hết là khủng hoảng kinh tế, xã hội.

- Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật, những thay đổi của

tình hình thế giới và trong quan hệ giữa các nước, nhất là đứng trước

cuộc khủng hoảng toàn diện ngày càng trầm trọng ờ Liên Xô và các nước

xã hội chủ nghĩa khác, cũng đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.

- Để đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và phát triển đi lên, đòi hỏi

Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới. Như vậy, đổi mới đất nước là một yêu

cầu tất yếu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất