Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?

- Khi chính quyền của đế quốc, phong kiến ở nhiều huyện bị tê liệt,

nhiều xã tan rã, các ban chấp hành nông hội xã do các Chi bộ Đảng lãnh

đạo đứng ra quản lí mọi mặt đời sống chính trị và xã hội ở nông thôn,

làm nhiệm vụ của chính quyền nhân dân theo hình thức Xô viết. Lần đầu

tiên nhân dân ta thực sự nắm chính quyền ở một số huyện ở hai tỉnh

Nghệ An và Hà Tĩnh.

- Căn cứ vào các ý: Ai là người quản lí công việc ở thôn, xã? Hình

thức chính quyền ra sao? Các chính sách về chính trị, kinh tế, xã hội

để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của

quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng:,/

+ Về chính trị: chính quyền cách mạng đã kiên quyết trấn áp bọn phản

cách mạng, bãi bỏ các thứ thuế, thực hiện quyền tự do dân chủ cho nhân

dân, thành lập các đoàn thể cách mạng dưới hình thức các nông hội,

Công hội, Hội tương tế...

+ Về kinh tế: chia lại ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ.

+ Về văn hóa, giáo dục: khuyến khích nhân dân học chữ Quốc ngữ, bài

trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền ý thức chính trị

cho quần chúng...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất