Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với lớp người đi trước?

- Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương

Đông (Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính

khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh

bạo động. Còn Phan Châu Trinh lại chủ trương cứu nước bằng biện pháp

cải cách... dựa vào Pháp để đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại,

giành độc lập dân tộc.

- Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư

tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học-kĩ thuật và nền văn minh

phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước của chủ

nghĩa Mác-Lênin và xác định con đường cứu nước theo con đường của Cách

mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn đối

với dân tộc ta, cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc

khác, vì nó phù hợp với sự phát triển của lịch sử.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất