Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất

- Giai cấp địa chủ phong kiến:

+ Bộ phận nhỏ là đại địa chủ, giàu có do dựa vào Pháp, chống lại

cách mạng, chúng trở thành đối tượng của cách mạng.

+ Bộ phận lớn là trung nông và tiểu địa chủ, bị Pháp chèn ép,

đụng chạm tới quyền lợi, nên ít nhiều có tinh thần chống đế quốc, tham

gia phong trào yêu nước khi có điều kiện.

- Giai cấp nông dân: do bị áp bức, lóc lột nặng nề bởi thực dân và

phong kiến nên nông dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có tinh thần

chống đế quốc và phong kiến, là lực lượng hăng hái và đông đảo của

cách mạng.

- Giai cấp tư sản: có hai bộ phận:

+ Tư sản mại bản có quyền lợi gắn với đế quốc, nên cấu kết chặt

chẽ về chính trị với chúng.

+ Tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh, phát triển kinh tế

độc lập, nên ít nhiều có tinh thần dân tộc, dân chủ chống đế quốc,

phong kiến, nhưng lập trường của họ không kiên định, dễ dàng thỏa

hiệp, cải lương khi đế quốc mạnh.

- Tầng lớp tiểu tư sản: nhạy bén với tình hình chính trị, có tinh thần

cách mạng, hăng hái đấu tranh và là một lực lượng quan trọng trong

cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta.

- Giai cấp công nhân: là giai cấp yêu nước, cách mạng, cùng với giai

cấp nông dân họ trở thành 2 lực lượng của cách mạng và họ là giai cấp

nông dân họ trở thành 2 lực lượng chính của cách mạng và họ là giai

cấp lãnh đạo cách mạng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất