Hãy nêu những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng

- Về chính trị:

+ Ngày 3-3 – 1951, Việt Minh và Hội Liên Việt họp tại Đại hội và thống

nhất thành Mặt trận Liên Việt.

+ Ngày 11-3-1951, thành lập "Liên minh nhân dân Việt – Miên – Lào".

- Về kinh tế:

+ Năm 1952, Đảng và Chính phủ đề ra cuộc vận động sản xuất và tiết

kiệm lôi cuốn mọi ngành mọi giới tham gia.

+ Đề ra chính sách chấn chỉnh thuế khóa, tài chính ngân hàng.

+ Từ tháng 4-1953 đến tháng 7-1954 thực hiện 5 đợt giảm tô, 1 đợt cải

cách ruộng đất ở một số xã ở vùng tự do. Đến cuối 1953 đã cấp cho nông

dân 18 vạn héc ta ruộng đất.

- Về văn hóa, giáo dục: tiếp tục thực hiện cải cách giáo dục theo ba

phương châm – phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất;

số học sinh và sinh viên ngày càng tăng; phong trào bình dân học vụ,

xóa nạn mù chữ được đẩy mạnh. Phong trào thi đua yêu nước ngày càng ăn

sâu và lan rộng ra các ngành, các giới với nhiều đơn vị, cá nhân ưu

tú...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất