Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

* Nội dung:

- Xác định nhiệm vụ cách mạng từng miền: miền Bắc tiến hành mạng xã

hội chủ nghĩ, miền Nam đấy mạnh cách mạng dân tộc nhân dân, thực hiện

hòa bình thống nhất nước nhà.

- Nhiệm vụ chung của cách mạng hai miền là: hoàn thành cách mạng dân

tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước

nhà, giải quyết mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc Mĩ và bè lũ tay

sai.

- Xác định vị trí, vai trò của cách mạng từng miền.

- Đề ra đường lối chung của cả thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội

được cụ thể hóa trong kế hoạch 5 năm (1961 – 1965) thực hiện ở miền

Bắc.

- Bầu ban chấp hành Trung ương và Bộ chính trị của Đảng, bầu Hồ Chí

Minh làm Chủ tịch Đảng và Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất.

* Ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ III đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam:

- Đại hội là mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển trong quá trình

xác định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đương lối

đấu tranh thống nhất đất nước, là "nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới

cho toàn Đảng, toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở miền

Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà."

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất