Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh

dân tộc và giai cấp ờ Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ

nghĩa Mác -Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử

cách mạng Việt Nam:

+ Chấm dứt sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách

mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam từ đây đã nắm

quyền tuyệt đối lãnh đạo cách mạng với đội tiền phong của nó là Đảng

Cộng sản Việt Nam.

+ Từ đây, cách mạng Việt Nam đã có một đường lối lãnh đạo đúng

đắn được đổ ra trong Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của

Đảng.

- Đồng thời, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã gắn cách mạng

Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của phong trào cách mạng thế

giới. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời chính là sự chuẩn bị tất

yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách

mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất