Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 -1975)

a) Ý nghĩa lịch sử

- Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi đã kết thúc 21 năm

chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ

quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ; chấm dứt ách thống trị của

chủ nghĩa đế quốc ở nước ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành cuộc cách mạng

dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

- Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước mở ra kỉ nguyên

mới cho lịch sử dân tộc - kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi

lên chủ nghĩa xã hội.

- Thắng lợi của nhân dân ta, thất bại của đế quốc Mĩ đã tác động mạnh

đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong

trào cách mạng thế giới, nhất là đối với phong trào giải phóng dân

tộc. Thắng lợi đó "Mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong

những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng

của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử

thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm

quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

b) Nguyên nhân thắng lợi

- Cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi nhờ có sự lãnh đạo

sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ,

đường lối tiến hành đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

- Nhân dân ta ở hai miền đoàn kết nhất trí, giàu lòng yêu nước, lao

động cần cù, chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây

dựng và bảo vệ miền Bắc, thống nhất nước nhà. Hậu phương miền Bắc

không ngừng lớn mạnh, có khả năng đáp ứng kịp thời các yêu cầu của

cuộc chiến đấu ở hai miền.

- Thắng lợi đó là nhờ có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đỡ nhau

trong đấu tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương; sự

đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách mạng, hòa

bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các

nước xã hội chủ nghĩa khác.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất