Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

- Đánh dấu sự thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam, thống nhất

phong trào cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản

có đường lối cách mạng đúng đắn.

- Những quyết định của Hội nghị chứng tỏ Hội nghị thành lập Đảng đầu

năm 1930 có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Chính cương vắn

tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được Hội nghị thông

qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất