Lập bảng các niên đại và sự kiện về thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ tháng 12-1946 đến tháng 7 – 1954

Thắng lợi về chính trị

2-1951 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng

3-3-1951 Thống nhất mặt traanh Việt Minh và hội Liên Việt thành mặt

trận Liên Việt Thắng lợi về quân sự

19-12-1949 đến 17-2-1947 | Cuộc chiến tranh giam chân địch trong thành

phố Hà Nội, sau đó Trung ương và chủ lực của ta rút

lui an toàn lên Việt Bắc.

7-10-1948 đến 12-1947 | Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947

16-9-1950 đến 22-10-1950 |Chiến dịch Biên giới thu đông 1950

25-12-1950 đến 17-1-1951 | Chiến dịch Trung Du (Trần Hưng Đạo).

20-3 đến 7-4-1951 Chiến dịch đường số 18 (Hoàng Hoa Thám)

28-5 đến 20-6-1951 Chiến dịch Hà Na Ninh (Quan Trung)

14-11-1951 đến 23-2-1952 | Chiến dịch Hòa Bình |

14-10-1952 đến 12-1952 | Chiến dịch Tây Bắc

8-4-1953 đến 4-1953 Chiến dịch Thượng Lào

13-3 đến 7-5-1954 Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất