Mục đích của các thủ đoạn thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục đó là gì?

- Để phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh khai thác, bóc lột và củng cố bộ

máy chính trị của thực dân Pháp ở thuộc địa.

- Nô dịch tinh thần quần chúng, biến quần chúng thành những đám đông

tự ti, ... truỵ lạc hoá đối với người dân, đặc biệt là thanh niên với

mọi thủ đoạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất