Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)

Bên cạnh thành tựu và tiến bộ, chúng ta gặp không ít khó khăn và yếu

kém trên nhiều mặt:

- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

- Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.

- Tình trạng tham nhũng, suy thoái vé tư tưởng chính trị đạo đức, lối

sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

Tình hình đó đòi hỏi nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính

phủ không ngừng phấn đấu để vươn tới những đỉnh cao mới theo con đường

đúng đắn đã được xác định: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất