Nguyễn Ái Quốc đã làm những gì để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời?

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây,

Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam trong tổ chức yêu

nước Tâm tâm xã, đánh giá cao tinh thần yêu nước của họ cũng như chỉ

ra những mặt còn hạn chế của tổ chức này.

- Trên cơ sở tổ chức Tâm tâm xã, Người lựa chọn những cán bộ tiên tiến

thành lập tổ chức Cộng sản đoàn (2-1925) và từ hạt nhân đó. Người

thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6-1925).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất