Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào?

- Năm 1920, sau khi tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc-

con đường đi theo chủ nghĩa Mác- Lê-nin, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục học

tập và tìm cách truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê-nin vào trong nước, chuẩn

bị về tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt

Nam.

- Năm 1921, được sự giúp đỡ của Đảng Cộng Sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc

cùng một số người yêu nước của các nước thuộc địa Pháp sáng lập Hội

liên hiệp thuộc địa với mục đích đoàn kết lực lượng chống chủ nghĩa

thực dân, thông qua tổ chức đó truyền bá chủ nghĩa Mác- Lê-nin đến các

dân tộc thuộc địa.

- Người viết báo "Người cùng khổ", viết bài cho các báo "Đời sống công

nhân" của Tổng liên đoàn lao động Pháp, báo "Nhân đạo" của ĐCS Pháp và

cuốn sách "Bản án chế độ thực dân Pháp". Những sách báo này được bí

mật truyền về Việt Nam.

- Tháng 6/1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc

tế nông dân. Sau đó Người tiếp tục nghiên cứu, học tập

- Năm 1924 Người đọc bản tham luận tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần

thứ V, Người nêu bật vị trí chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc

địa, mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với

phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa, vai trò và sức mạnh của

giai cấp công nhân…

- Những quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lê-nin về cách mạng giải

phóng dân tộc ở thuộc địa và cách mạng vô sản được giới thiệu trong

tác phẩm "Đường cách mệnh" của Người và được bí mật chuyển về nước. Vì

vậy đây là một bước chuẩn bị quan trọng về tư tưởng chính trị cho việc

thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.

- Cuối năm 1924 Nguyễn Ái Quốc rời Pháp về Quảng Châu (Trung Quốc).

Người có điều kiện tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam, các thanh

niên mới từ trong nước sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh

niên (6/1925), lấy tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt.

- Hoạt động của hội: Mở các lớp huấn luyện cán bộ cách mạng. Sau đó

đưa cán bộ về hoạt động trong nước; xuất bản báo "Thanh niên"; Năm

1927 xuất bản sách "Đườn cách mệnh". Tất cả các sách báo trên được bí

mật truyền về trong nước.

- Năm 1928, Hội chủ trương "Vô sản hóa", đưa hội viên vào hoạt động

trong các nhà máy, hầm mỏ. Việc làm này góp phần thực hiện kết hợp chủ

nghĩa Mác Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc

đẩy nhanh sự ra đời của ĐCS Việt Nam.

=> Sự ra đời của Hội VNCMTN là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển

của cách mạng nước ta. Hội VNCMTN là một tổ chức trung gian để tiến

tới thành lập ĐCS Việt Nam. Chính vì vậy, có thể khẳng định, Nguyễn Ái

Quốc không chỉ trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng chính trị mà cả về tổ

chức cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất