Nhân dân ta đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện ba kế hoạch Nhà nước 5 năm (1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000)?

- Trong kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), cả nước tập trung sức người sức

của nhằm thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế:

lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

+ Kết quả là nước ta từ chỗ thiếu ăn hàng năm (năm 1988, ta phải

nhập hơn 45 vạn tấn gạo), đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu trong nước,

có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.

Hàng hóa trên thị trường dồi dào, nhất là hàng tiêu dùng, trong đó

nguồn hàng sản xuất trong nước tăng. Các cơ sở sản xuất đã gắn chặt

với nhu cầu thị trường.

+ Kinh tế đối ngoại phát triển nhanh và mở rộng về quy mô, hình

thức. Hàng xuất khẩu tăng ba lần. Từ năm 1989, ta mở rộng thêm hàng

xuất khẩu có giá trị lớn như gạo, dầu thô năm 1989, ta xuất khẩu 1,5

triệu tấn gạo (đứng hàng thứ ba sau Thái Lan và Mĩ).

- Trong kế hoạch 5 năm (1991 - 1995), cả nước phấn đấu vượt qua khó

khăn thử thách, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường ổn

định chính trị, đưa nước ta về cơ bản ra khỏi tình trạng khủng hoảng.

+ Sau 5 năm thực hiện kế hoạch (1991 -1995), tình trạng đình đốn

trong sản xuất, rối ren trong lưu thông được khắc phục. Kinh tế tăng

trưởng nhanh, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là

8,2%.

+ Nạn lạm phát ở mức cao từng bước bị đẩy lùi. Kinh tế đối ngoại

phát triển, thị trường xuất nhập khẩu mở rộng, nguồn vốn đầu tư của

nước ngoài tăng nhanh.

+ Hoạt động khoa học và công nghệ gắn bó hơn với nhu cầu phát

triển kinh tế - xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.

- Trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), mục tiêu đề ra là tăng trưởng

kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những

vấn đề bức xúc về xã hội ; bảo đảm quốc phòng, an ninh ; cải thiện đời

sống nhân dân ; nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế.

+ Sau 5 năm thực hiện kế hoạch (1996 - 2000), nền kinh tế vẫn giữ

được nhịp độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân

hàng năm 7%. Nông nghiệp phát triển liên tục, góp phần quan trọng vào

mức tăng trưởng chung và giữ vững ổn định kinh tế, xã hội.

+ Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. Trong 5 năm, xuất khẩu

đạt 51,6 tỉ USD, tăng bình quân hàng năm 21% ; nhập khẩu đạt 61 tỉ

USD, tăng bình quân hàng năm 13,3%; vốn đầu tư trực tiếp của nước

ngoài đưa vào thực hiện đạt 10 tỉ USD, gấp 1,5 lần so với 5 năm trước.

+ Khoa học và công nghệ có bước chuyển biến tích cực. Giáo dục và

đào tạo có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng, hình thức đào

tạo và cơ sở vật chất.

+ Tình hình chính trị, xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng, an ninh

được tăng cường. Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất