Những sự kiện nào chứng tỏ từ chiến thắng Biên giới thu – đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ra chuyển sang giai đoạn phát triển mới?

+ Từ sau năm 1950, cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ngày

càng được đẩy mạnh, đồng thời Mĩ ngày càng can thiệp sâu hơn, cấu kết

chặt chẽ với Pháp trong những âm mưu và hành động mới. Tuy nhiên, đây

cũng chính là giai đoạn mà lực lượng kháng chiến của chúng ta không

ngừng trưởng thành về mọi mặt, quân dân ta đã giành nhiều thắng lợi to

lớn và toàn diện, tiếp tục giữ vững quyền chủ động trên chiến trường.

+ Về chính trị, từ ngày 11 đến 19/2/1951, Đại hội đại biểu lần thứ II

của Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp tại Chiêm Hóa - Tuyên Quang. Đại

hội đã thông qua hai bản báo cáo quan trọng là Báo cáo chính trị và

báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam, khẳng định đường lối kháng chiến

chống Pháp của Đảng, nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam.

Đại hội cũng đã thông qua Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới...

+ Đại hội đại biểu lần thứ hai đã đánh dấu bước phát triển mới trong

quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là "Đại hội

kháng chiến thắng lợi".

+ Trong những năm 1951 - 1953 hậu phương kháng chiến của chúng ta đã

phát triển về mọi mặt.

+ Ngày 3/3/1951 Mặt trận Liên Việt đã được thống nhất từ Mặt trận Việt

Minh và Hội Liên Việt. Ngày 11/3/1951, Liên minh nhân dân Việt - Miên

- Lào đã được thành lập để tăng cường khối đoàn kết ba nước trong đấu

tranh chống kẻ thù chung. Sau các sự kiện đó, một phong trào thi đua

yêu nước đã lan rộng làm nảy nở nhiều đơn vị, cá nhân ưu tú.

+ Về kinh tế, cuộc vận động lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm

đã tạo nên một khối lượng sản phẩm lớn. Để có thể bồi dưỡng sức dân,

ta đã thực hiện 5 đợt giảm tô và 1 đợt cải cách ruộng đất.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất