Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định

* Nội dung:

- Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân đồng minh, hủy bỏ các căn

cứ quân sự Mĩ, cam kết không tiếp tục dính líu quân sự hoặc can thiệp

vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

- Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ

thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.

- Các bên thừa nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai

quân đội, hai vùng kiểm soát và ba lực lượng chính trị.

- Các bên ngừng bắn tại chỗ, trao trả cho nhau tù binh và dân thường bị bắt.

- Hoa Kì cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh ở

Việt Nam và Đông Dương.

* Ý nghĩa:

- Hiệp định Pa-ri về Việt Nam (được Hội nghị 12 nước họp ngay 2 - 3 -

1973 tại Pa-ri công nhận về mặt pháp lí quốc tế) là kết quả của cuộc

đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân dân ta ở hai miền đất nước.

- Với Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của

nhân dân ta, phải rút hết quân về nước. Đó là thắng lợi lịch sử quan

trọng, tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn

toàn miền Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất