Nội dung Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có những điểm chủ yếu nào?

- Nội dung Luận cương chính trị:

+ Khẳng định tính chất của cách mạng Việt Nam là cách mạng tư sản

dân quyền, sau tiến lên cách mạng XHCN.

+ Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ phong kiến, đế quốc.

+ Lực lượng của cách mạng là vô sản và nông dân.

+ Phương pháp cách mạng : Đảng phải coi trọng tập hợp quần chúng

đấu tranh, khi tình thế cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng

vũ trang bạo động, giành lấy chính quyền cho công nông..., phải liên

lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa, nhất là vô sản

Pháp.

- Tuy nhiên, Luận cương còn nặng về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ

khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nông.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất