Pháp – Mĩ đã làm gì để xây dựng Điện Biên Phủ thành lập tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương?

Pháp - Mĩ đã xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất

Đông Dương bằng cách:

Được sự giúp đỡ của Mĩ, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ

điểm mạnh nhất Đông Dương, lực lượng ở đây lúc đông nhất là 16 200

quân được bố trí làm 49 cứ điểm, chia thành 3 phân khu : trung tâm,

Bấc, Nam. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ được đánh giá là "pháo đài

bất khả xâm phạm" và Pháp - Mĩ quyết định chọn Điện Biên Phủ để giao

chiến với quân ta.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất