Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định Giơ-ne-vơ đã diễn ra như thế nào?

- Trong hai năm đầu, nhân dân miền Nam đấu tranh dưới hình thức đấu

tranh chính trị, chống MT - Diệm, đòi chúng thi hành Hiệp định

Giơ-ne-vơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, bảo vệ

hòa bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. Mở đầu là "phong

trào hòa bình" ở Sài Gòn - Chợ Lớn. Tại Sài Gòn - Chợ Lớn và khắp miền

Nam, những "Ủy ban bảo vệ hòa bình" được thành lập.

- Khi Mĩ - Diệm tiến hành khủng bố, đàn áp phong trào, mở những chiến

dịch "tố cộng", "diệt cộng", từ những năm 1958 - 1959, phong trào đấu

tranh chuyển sang kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ

trang.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất