Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào?

- Phong trào đã mang tính thống nhất trong toàn quốc, mang tính chính

trị, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu có sự liên kết nhiều

ngành, nhiều địa phương.

- Các phong trào đã phát triển thành một làn sóng cách mạng dân tộc

dân chủ khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực

lượng chính trị độc lập, tạo điều kiện cho các tổ chức cách mạng lần

lượt ra đời.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất