Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào?

Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại, hệ

thống tổ chức Đảng ở trong nước nói chung đã được khôi phục.

- Các xứ ủy Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì lần lượt được lập lại.

- Các đoàn thể Công hội, Nông hội và các tổ chức của các lực lượng xã

hội khác cũng được lập lại.

- Khắp nơi trong nước, phong trào đã dần dần được phục hồi.

- Đến tháng 3-1935, Đại hội lần thứ nhất của Đảng họp ở Ma Cao (Trung

Quốc) chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất