Phong trào “Đồng khởi” (1959 -1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của nó?

* Hoàn cảnh

- Trong những năm 1957 - 1959, Mĩ — Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp

cách mạng miền Nam ; ra sắc lệnh "đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật",

thực hiện "đạo luật 10/59" công khai chém giết những người vô tội khắp

miền Nam...

- Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng (đầu năm 1959) đã xác định

con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính

quyền về tay nhân dân, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ

trang.

* Diễn biến:

- Dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng, phong trào nổi dậy của quân ta ở

Vĩnh Thạnh (Bình Định), Trà Bồng (Quảng Ngãi)... sau đã lan rộng ra

khắp miền Nam, trở thành cao trào cách mạng với cuộc "Đồng khởi", tiêu

biểu nhất là ở Bến Tre.

- Ngày 17-1-1960, phong trào nổ ra ở huyện Mỏ Cày, sau đó nhanh chóng

lan ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch ở

thôn, xã, ở những nơi đó, ủy ban nhân dân tự quản được thành lập, lực

lượng vũ trang nhân dân ra đời và phát triển.

- Từ Bến Tre, phong trào "Đồng khởi" như nước vỡ bờ nhanh chóng lan ra

khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

* Ý nghĩa:

- Phong trào đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm

lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo ra bước phát triển nhảy vọt

của cách mạng Việt Nam: chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến

công.

- Tạo điều kiện đưa đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền

Nam Việt Nam (20-12-1960).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất