Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định gì?

Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất đã có những quyết định quan trọng:

- Thông qua chính sách đối nội và đối ngoại của nước Việt Nam thống

nhất. Quyết định lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(từ ngày 2-7-1976), quyết định Quốc huy, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng.

Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia

Định đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

- Quốc hội bầu ra các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ra Ban dự thảo Hiến pháp.

- Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và

thành phố trực thuộc trung ương; cấp huyện và tương đương, cấp xã và

tương đương, ờ mỗi cấp chính quyền là ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân

dân.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất