Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị, văn hóa, giáo dục nào?

- Về chính trị:

+ Pháp thực hiện các chính sách "chia để trị", chia nước ta làm

ba kì với ba chế độ chính trị khác nhau. Chia rẽ giữa các dân tộc đa

số và thiểu số, chia rẽ tôn giáo.

+ Triệt để lợi dụng bộ máy của bọn cường hào, địa chủ ở nông thôn

để củng cố uy quyền và bảo vệ sự thống trị của chúng.

- Về văn hóa, giáo dục: chúng triệt để thi hành chính sách văn hóa

giáo dục nô dịch, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan, các tệ

nạn xã hội, hạn chế mở trường học, xuất bản các sách báo công khai để

tuyên truyền cho chính sách khai hóa của thực dân và gieo rắc ảo tưởng

hoà bình, hợp tác với bọn thực dân cướp nước và vua quan bù nhìn bán

nước.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất