Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng ta và địch ở miền Nam đã có sự thay đổi như thế nào?

Sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng giữa ta và địch đã có sự thay đổi có lợi cho ta:

- Quân Mĩ và quân đồng minh đã rút hết về nước, làm cho quân đội Sài

Gòn mất hết chỗ dựa. Viện trợ của Mĩ về quân sự, kinh tế, tài chính

giảm đáng kể.

- Ta: trong điều kiện hòa bình, miền Bắc đẩy mạnh sản xuất và xây

dựng, tăng tiềm lực kinh tế, quốc phòng, tạo điều kiện chi viện cho

miền Nam.

Ở Miền Nam, vùng giải phóng của ta được mơ rộng, sản xuất được đẩy

mạnh đã tăng nguồn lực tại chỗ, chiến thắng Phước Long đánh dấu những

biến đổi quan trọng trong so sánh lực lượng giữa ta và địch từ sau

Hiệp định Pa-ri.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất