Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 – 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

- Về sản xuất nông nghiệp và công nghiệp: Có bước phát triển : Năm

1981 - 1985, sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm 4,9% so với

1.9% của thời kì 1976 - 1980, sản xuất lương thực tăng bình quân hằng

năm từ 13.4 triệu tấn trong thời kì 1976 - 1980, lên 17 triệu tấn. Sản

xuất công nghiệp tăng bình quân hằng năm 9,5 % so với 0.6% thời kì

1976 — 1980. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hằng năm là 6.4% so với

0,4 % của năm năm trước.

- Về xây dựng cơ sở vật chất - kĩ thuật: hoàn thành hàng trăm công

trình tương đối lớn, hàng nghìn công trình vừa và nhỏ. Dầu mỏ bắt đầu

được khai thác, công trình thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị An được

khẩn trương xây dựng, chuẩn bị đi vào hoạt động.

- Về các hoạt động khoa học - kĩ thuật: các hoạt động khoa học - kĩ

thuật được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tuy nhiên, những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc

phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình

hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện được.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất