Tại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiền ở Việt Nam?

- Họ nhận thức được tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên không

còn phù hợp trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc dân chủ

ở nước ta cuối năm 1928 - đầu năm 1929, đặc biệt là phong trào công

nhân theo con đường cách mạng vô sản, đặt ra yêu cầu cần phải thành

lập một đảng cộng sản để lãnh đạo phong trào.

- Tháng 3-1929, những hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng

Thanh niên ở Bắc kì đã chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên tại

số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội).

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Gối ôm cho bà bầu được đánh giá tốt nhất